L'escola pública que volem

L'Assemblea de Sants, Hostafrancs, Badal, Bordeta de Barcelona en Comú defensem l'escola pública com un dels pilars de la societat que permet assegurar la igualtat d'oportunitats educatives per a tots els infants.

Defensem una escola pública,de qualitat, gratuïta, laica, democràtica, inclusiva, coeducativa i catalana.

Volem que sigui l'escola pública la que estigui a l'avantguarda de la innovació pedagògica, som conscients que falta molt per fer, però volem que els projectes d'avantguarda siguin benvinguts i desenvolupats dins la xarxa de la pública. No ve de més recordar que fa cent anys la Mancomunitat de Catalunya va apostar per una renovació pedagògica els fruits de la qual, malgrat els llarguíssim anys de guerra i dictadura, va ser rescatada i posada de manifest per l'Escola de Mestres Rosa Sensat. D'aquells anys és la creació de grups escolars, creats per  pal·liar l'escassetat d'escola pública, tres dels quals encara avui són ben vius al nostre districte.

Les escoles públiques del nostre barri no estan paralitzades en vells paràmetres educatius  sinó que ofereixen una escola de qualitat com podem comprovar aquests dies de jornades de portes obertes. Tenim escoles al barri, que tot i les constants dificultats a les que han de fer front, algunes concentrant injustament més complexitat social de les que els pertocaria, tiren endavant atractius i innovadors projectes pedagògics. Són aquestes escoles per les que cal lluitar i defensar. I per això cal el compromís i la responsabilitat de tothom, també de les famílies. Al nostre barri tenim escoles on, amb l'aposta decidida de mares i pares, s’està lluitant per aconseguir un espai on convisquin els nens i nenes que conformen el mosaic real dels nostre barri ressaltant la importància de la diversitat i la convivència com a valor pedagògic.

B en Comú, en els vuit mesos que porta a l 'Ajuntament de Barcelona, ha apostat decididament per l'escola pública a tots els nivells, frenant la privatització de les escoles bressol, augmentant la política de beques menjador, destinant un milió d'euros a material didàctic (mentre que l'anterior ajuntament de CIU en quatre anys de gestió només hi va destinar 314.440 €), promovent projectes de xarxes educatives 0-18 a Horta Guinardó i Nou Barris, entre d'altres accions.

El programa de l'Eix d'Educació de Barcelona en Comú defineix clarament quina és la nostra política envers l’escola concertada: ...Defensem l'augment de places públiques a tots els nivells educatius, l'eliminació dels concerts als centres privats que segreguen per sexes, el progressiu acostament de la proporció de centres públics a la ciutat  a la del conjunt de Catalunya [1], així com la necessitat d'assegurar que els centres concertats compleixen tots els requisits com a serveis educatius d'interès públic.

Les escoles públiques sovint carreguen amb una major complexitat social que les escoles concertades, com per exemple amb la desigual distribució de la reserva de places de matrícula viva. Per això cal una política ferma contra la segregació escolar distribuint equitativament els infants d’acord amb l’heterogeneïtat característica del territori. Tenim experiències de polítiques educatives en d’altres municipis com Vic o Olot, entre d'altres, que vetllen per una planificació equilibrada en favor de l’equitat i la cohesió social. Per altra banda, a les concertades es realitzen pràctiques de selecció adversa, com són el cobrament de quotes a famílies que comporta el no accés de determinats grups socials a aquesta xarxa. Per aquests motius entenem que només des de l’escola pública es pot assegurar la igualtat d'oportunitats a tots els infants. L'administració pública  ha de concentrar-se en finançar l'escola pública, reduir la proporció de concertades i no subvencionar les privades.

Beneficiar la creació de nous centres concertats o privats, com ha estat la política de CIU i PP, perpetuarà aquesta segregació. Més encara si aquests centres volen construir-se sobre sòl públic i que la construcció i el manteniment vagin a càrrec de l'ajuntament. El programa de l'eix d'educació citat anteriorment ho diu ben clar: Destinar el sòl públic exclusivament a la construcció de centres públics.

 

[1] La distribució de l’alumnat matriculat en ensenyament de règim general per Barcelona és: 41,8% públic; 48,5% concertat i 9,8% privat no concertat (dades curs 2014-15, Consorci Educació de Barcelona) mentre que per Catalunya és: 67,4% públic; 31,3% concertat i 1,3% privat no concertat (dades 2014-15, Departament d'Ensenyament). Si bé les dades de Barcelona fan referència al conjunt de les etapes educatives, les de Catalunya només ho fan referència a infantil i primària. Per la ESO la distribució de Catalunya és: 62,3%; 36,5% i 1,2%.